Hoe werkt onze organisatie?

Het motto van Penta Primair luidt: 1 en al aandacht
Missie en visie staan uitgebreid beschreven in het Strategisch Beleidsplan.
Sinds 1 augustus 2011 is Penta Primair een Stichting die 22 scholen bestuurt. Op iedere school is de directie verantwoordelijk voor het onderwijs aan de kinderen en de dagelijkse gang van zaken.
De transitie van vereniging naar stichting is het gevolg van de wet' Goed Onderwijs Goed Bestuur'. Een belangrijk aspect in die wet is de totstandbrenging van de organieke scheiding tussen het bestuur en het toezicht. Die scheiding is gerealiseerd in de omvorming tot stichting. Het bestuur en de dagelijkse leiding berust bij de directeur-bestuurder dhr. Johan Heddema. De Raad van Toezicht vervult de wettelijke taak voor het houden van toezicht zoals dat in de statuten is verwoord.

Lees meer:
Raad van Toezicht, organogram, Statuten Stichting Penta Primair (pdf), bestuurskantoor