Strategisch beleidsplan

Het Strategisch Beleidsplan wordt voor de periode van vier jaar vastgesteld.  Er is een rechtstreekse verbinding met het schoolplan van iedere school. In de doelen hebben we verwoord wat we de komende periode van vier jaar willen bereiken. De minister van OC&W en de PO-Raad hebben in januari 2012 het bestuursakkoord getekend. Daarin zijn de afspraken vastgelegd waar het primair onderwijs aan wil werken.
Het Strategische Beleid plan vertoont een grote overeenkomst met de afspraken in het bestuursakkoord. Voor Penta Primair de bevestiging dat we op de goede weg zijn.

In Westerkwartierverband hebben schoolbesturen en gemeenten een samen het Regionaal Integraal HuisvestingsPlan 2013-2016 opgesteld. Hierin leest u hun visie op de toekomst van de scholen in onze regio.

Lees verder:

Regionaal Integraal HuisvestingsPlan 2017-2020 Download  
Strategisch beleidsplan 2015-2019 Download  
Bestuursakkoord Download Bekijken
Kernboodschap bestuursakkoord Download Bekijken

Minder kwetsbaar, meer kwaliteit
'Een antwoord op krimp in een veranderende omgeving' 
                                                             Publieksversie

Download

Download
Bekijken

Bekijken