Een klacht?

Waar gewerkt wordt, vallen spaanders. Ook op school. En spaanders moet je opruimen, anders kun je niet meer werken. Daarom moet een klacht in de school worden gebracht en worden gehoord. Want dan pas kan de geuite klacht door de gezamenlijke inspanning van de school en de ouder worden opgeruimd.
Een klacht kan overal over gaan, bijvoorbeeld over: het gedrag van medeleerlingen, personeel of anderen, de gang van zaken op school, de kwaliteit van het onderwijs, het vermoeden van kindermishandeling, (digitaal) pesten, ongewenste intimiteiten.
Het bestuur van Penta Primair is aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. Elke school heeft een klachtenregeling met daarin een klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure geeft aan hoe de ouder de klacht in de school brengt:

  • Neemt eerst contact op met de groepsleerkracht van uw kind.
  • Niet tevreden met het resultaat? Bespreek dan de klacht met de directeur.
  • Wanneer ook het gesprek met de directeur niet leidt tot een bevredigende oplossing, of wanneer de klacht zeer ernstig van aard is, ga dan met uw klacht naar de contactpersoon van de school of eventueel naar één van de vertrouwenspersonen van de stichting.

Lees verder:
Klachtenprocedure