Inleiding

Het komt op iedere school regelmatig voor dat ouders/verzorgers vragen hebben, bijvoorbeeld over de begeleiding van hun kind. Als zich dit voordoet is het zaak niet te lang met deze vragen rond te blijven lopen, maar die te stellen aan de juiste persoon, in dit geval de leerkracht. Van leerkrachten en directeuren mag worden verwacht dat zij een luisterend oor hebben en ouders/verzorgers het gevoel geven dat ze serieus worden genomen. Van ouders/verzorgers mag worden verwacht dat ze er begrip voor hebben dat de leerkracht niet in de gelegenheid is op ieder moment ouders/verzorgers te woord te staan, maar dat een afspraak op een nader te bepalen tijdstip beter op z’n plaats is.
In verreweg de meeste gevallen worden de vragen adequaat beantwoord en daarmee is het “probleem” opgelost. Het is mogelijk dat de school ten gevolge van signalen van ouders/verzorgers het beleid aanpast, etc.
Nu kan het zijn dat de ouders/verzorgers met het antwoord van de leerkracht niet tevreden zijn. Het komt voor, dat ten gevolge hiervan emoties oplopen en dat de weg naar de klachtencommissie wordt ingeslagen. Uit onderzoek is gebleken dat, als het gaat om de behandeling van klachten door de klachtencommissie de communicatie tussen de “partijen” zeer essentieel is.
Het is daarom goed alvorens de conclusie te trekken dat de gang naar de klachtencommissie noodzakelijk is, alle kanalen op het gebied van communicatie gericht op de oplossing van het probleem, te benutten. Daarom wordt gewezen op de mogelijkheid de directeur, de contactpersoon en/of de vertrouwenspersoon in te schakelen. Penta Primair geeft er duidelijk de voorkeur aan door middel van een goede communicatie klachten/problemen intern op te lossen.
Klachtenprocedure:
Inleiding
Wat is een klacht?
Klachtafhandeling intern
Klachtafhandeling extern
Namen en adressen