Wat is een klacht?

Allereerst is het van belang vast te stellen of daadwerkelijk sprake is van een klacht in de lijn van de klachtenregeling. Het gaat dan om een klacht in het kader van gedragingen en beslissingen van het bevoegd gezag of het personeel dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door het bevoegd gezag en het personeel.
Een klacht kan over allerlei zaken de school betreffend gaan:
  • schoolorganisatorische maatregelen/nalatigheid, bijv. lesroosters, schoolgebouw
  • onheuse bejegening, bijv. toetsen, beoordeling, straffen
  • ongewenst gedrag op school, bijv. pesten, agressie en geweld, seksuele intimidatie

Als wel wordt overgegaan tot het indienen van een klacht in de zin van de klachtenregeling (hiervan is alleen sprake als de klacht schriftelijk wordt ingediend bij de leerkracht, de directeur of de directeur-bestuurder), dan zijn er 2 mogelijkheden:
1. klachtafhandeling intern
2. klachtafhandeling extern

Klachtenprocedure:
Inleiding
Wat is een klacht?
Klachtafhandeling intern
Klachtafhandeling extern
Namen en adressen