Klachtafhandeling intern

Nadat de klacht die verband houdt met de begeleiding van uw kind als leerling van de school schriftelijk is ingediend bij degene die hier het eerst voor in aanmerking komt mag de afhandeling, uitzonderingen daargelaten, niet langer dan 2 weken duren.
  • de leerkracht geeft binnen vijf werkdagen een reactie
  • als u van mening bent dat uw klacht niet op correcte wijze is behandeld kunt u dit kenbaar maken aan de schoolleiding
  • de schoolleiding treedt vervolgens in contact met de betrokken leerkracht
  • leidt het contact van de schoolleiding met de betrokken leerkracht niet tot het gewenste resultaat dan deelt de schoolleiding u dit mee, met redenen omkleed
  • u treedt vervolgens nader in overleg met de directeur van de school om te bezien of de klacht langs deze weg afgehandeld kan worden
  • is dit niet het geval dan kunt u zich in verbinding stellen met de contactpersoon van de school of u neemt contact op met een van de drie vertrouwenspersonen (zie punt 4) met de vraag om advies hoe u het beste kunt handelen
  • lukt het op deze wijze niet om de klacht af te handelen, dan kunt zich wenden tot de directeur-bestuurder van de stichting, de heer J. Heddema
  • voor een klacht over de directeur van de school kunt u terecht bij de directeur-bestuurder. Heeft u een klacht over de directeur-bestuurder, dan kunt u zich wenden tot de Raad van Toezicht van de stichting.
Klachtenprocedure:
Inleiding
Wat is een klacht?
Klachtafhandeling intern
Klachtafhandeling extern
Namen en adressen